Regulamin Zachowania Poufności („Regulamin”)

1. Przedmiot regulaminu
1.1 Niniejszy regulamin określa postanowienia umowy o zaufane poufności, zawieranej przez CSI S.A. z siedzibą w Krakowie („CSI”), z podmiotem pozostającym w CSI w stałych stosunkach gospodarczych wynikających z innej, uprzednio zawartej „Umowy Dystrybucyjnej”, akceptującym ofertę zawarcia umowy o zaufanie poufności na podstawie niniejszego Regulaminu („Partner”).
1.1. CSI i Partner zwani dalej łącznie „Stronami” oraz z osobna „Stroną”

2. Zawarcie Umowy o zaufanie poufności
2.1. Otrzymanie przez przedstawiciela Partnera od CSI wiadomości z zastrzeżeniem oferty zawarcia umowy zaufania poufności poczytuje się jako wiążącą ofertę na podstawie art. 682 Kodeksu Cywilnego.
2.2. Brak niezwłocznego oświadczenia Partnera o nieprzyjęciu oferty oznacza milczące przyjęcie oferty i zawarcie umowy zaufania poufności na podstawie niniejszego „Regulaminu”.
2.3 Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią wzorzec umowny umowy zawartej na podstawie pkt 2.1-2.2. Regulaminu w rozumieniu art. 384 § 1 i 2 KC.

3. Postanowienia Wstępne
3.1 Wszelkie użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia (określenia) pisane wielką literą mają znaczenie takie, jakie nadają im definicje tych pojęć, pogrubione i ujęte
w cudzysłów w tekście (przy czym, jeżeli
z kontekstu co innego nie wynika, odniesienia do wyrazów w liczbie pojedynczej dotyczą także wyrazów
w liczbie mnogiej i odwrotnie).

4. Definicja Informacji Poufnych
4.1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przez „Informacje Poufne” należy rozumieć wszelkie informacje, inne niż informacje publicznie dostępne, posiadane przez CSI i ujawniane Partnerowi – w szczególności informacje, które stanowią tajemnicę handlową CSI, niezależnie od formy tych informacji i nośnika, na jakim się znajdują.

4.2 Za Informacje Poufne uważa się
w szczególności informacje dotyczące:
4.2.1. nazwy ujawnionych Partnerowi „Klientów” CSI,
4.2.2. danych o obrotach i strukturze sprzedaży do Klientów,
4.2.3. dane osób kontaktowych u Klientów,
4.2.4. specyfikacji projektów realizowanych dla Klientów,
4.2.5. modeli urządzeń proponowanych Klientom wraz z informacjami o ich konfiguracji,
4.2.6. innych kluczowych informacji na temat projektów realizowanych dla Klientów, które CSI postrzega jako swoją własność.

5. Cel wykorzystania Informacji Poufnych
5.1 Partner zobowiązuje się do zachowania otrzymanych Informacji Poufnych
w tajemnicy oraz do ich wykorzystywania wyłącznie w celach niezbędnych do realizacji Umowy Dystrybucyjnej zawartej z CSI.

6. Forma przekazywania Informacji Poufnych
6.1. Informacje Poufne mogą być przekazywane Partnerowi w formie ustnej, elektronicznej lub pisemnej,
w zależności od okoliczności, uzgodnienia Stron i istniejących możliwości technicznych, bez konieczności dodatkowego zastrzegania poufności Informacji Poufnych.

7. Prawo do Informacji Poufnych
7.1. Przekazane Informacje Poufne pozostają własnością CSI przez cały czas trwania umowy zawartej przez Partnera na podstawie niniejszego Regulaminu. Umowa ta nie przyznaje Partnerowi żadnego prawa, licencji ani innego tytułu prawnego do Informacji Poufnych. Tytuł prawny do Informacji Poufnych przez cały czas przysługuje wyłącznie CSI.
7.2 Wszelkie Informacje Poufne otrzymane
w formie pisemnej (w tym ich kopie) zostaną przez Partnera zwrócone do CSI lub zniszczone, a w przypadku formy elektronicznej – trwale usunięte z nośników wielokrotnego zapisu (dyski twarde, pamięci USB),
w terminie do 10 (dziesięciu) dni od dnia otrzymania pisemnego żądania CSI.
W przypadku takiego żądania Partner potwierdzi CSI na piśmie, w terminie określonym powyżej, fakt zniszczenia dokumentów i ich kopii zawierających Informacje Poufne lub trwałego usunięcia tych Informacji Poufnych z nośników wielokrotnego zapisu.

8. Obowiązki i odpowiedzialność
8.1. Partner zobowiązuje się do zachowania
w poufności wszystkich Informacji Poufnych oraz do nieudostępniania takich informacji osobom lub podmiotom trzecim, chyba że te osoby związane są
z Partnerem umową o zachowaniu poufności o treści analogicznej do Umowy zawartej w oparciu o niniejszym Regulamin (w tym w zakresie uprawnionego celu wykorzystania Informacji Poufnych). Ujawnienie Informacji Poufnych przez osoby,
o których mowa w zdaniu poprzedzającym, z naruszeniem zasad i warunków określonych w niniejszym Regulaminie będzie traktowane jako bezprawne działanie Partnera, a Partner będzie ponosił pełną odpowiedzialność za takie ujawnienie jak za działanie własne.
8.2. Zobowiązanie wyrażone w pkt 8.1. powyżej nie obowiązuje w przypadku, kiedy Informacja Poufna musi być przez Partnera ujawniona na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa na żądanie uprawnionych instytucji lub sądów. W takim przypadku Partner niezwłocznie zawiadomi o tym na piśmie CSI, w miarę możliwości przed ujawnieniem tych informacji – niemniej jednak nie uchybiając w żaden sposób prawnie wiążącym obowiązkom co do zaniechania takich działań – tak, aby druga CSI mogło podjąć kroki zmierzające do znalezienia odpowiednich środków prawnych w celu zapobieżenia lub ograniczenia takiego ujawnienia.
8.3. W przypadku naruszenia przez Partnera obowiązków wynikających z pkt 7.2 lub 8.1 niniejszego Regulaminu, Partner zapłaci CSI kare umowną w wysokości 10.000 (dziesięciu tysięcy) złotych za każdy przypadek naruszenia. CSI zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną.

9. Klauzula o zakazie pozyskiwania Klientów
9.1. Partner zobowiązuje się do niewykorzystywania Informacji Poufnych dotyczących Klientów, ujawnionych przez CSI do jakichkolwiek działań, mogących prowadzących w rezultacie do skierowania Klientów do Partnera z pominięciem CSI, w szczególności realizacji jakiejkolwiek obsługi bezpośredniej czy sprzedaży urządzeń z pominięciem CSI jako swojego przedstawiciela
9.2 Partner zobowiązuje się również do niepodejmowania działań w stosunku do Klientów, które mogą skutkować obniżeniem obrotów, marży i wysokości sprzedaży CSI.
9.3. Przez działania, o których mowa
w Punktach 9.1-9.2 Strony rozumieją
w szczególności, lecz nie wyłącznie: próby nawiązania kontaktu z osobami kontaktowymi u Klienta, próby przedstawienia ofert sprzedaży lub usług, próby uzyskania od Klientów informacji tożsamych z Informacjami Poufnymi.
9.4. W przypadku naruszenia obowiązków wymienionych w Punktach 9.1-9.3, Partner zapłaci na rzecz CSI karę mowną w wysokości całego obrotu CSI
z danym Klientem (w tym obrotu obejmującego produkty i usługi niedostarczane przez Partnera) za okres 24 miesięcy poprzedzających moment naruszenia.

10. Prawo właściwe. Właściwość sądu.
10.1 Niniejszy Regulamin i umowa zawierana na jego podstawie są regulowane, interpretowane oraz egzekwowane zgodnie z prawem Polskim.
10.2. Wszelkie spory, rozbieżności lub roszczenia wynikające z lub łączące się z niniejszą Umową, która nie zostaną rozwiązane przez Strony na drodze ugodowej, będą ostatecznie i wyłącznie rozwiązywane przez właściwy sąd dla miasta Wrocławia.

11. Klauzula języka
11.1. Niniejszy Regulamin został sporządzony
w dwóch językach: polskim i angielskim.
W razie powstania sporu co do jego treści, tekstem autentycznym jest tekst polski.

12. Klauzula Salwatoryjna
12.1. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu lub zawartej na jego podstawie umowy okaże się lub stanie się nieważne albo niewykonalne, pozostaje to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień.

13. Zmiany Umowy
13.1. Zmiana umowy zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu uzależniona jest od zawarcia podpisanego przez obie Strony pisemnego porozumienia, pod rygorem nieważności.

14. Obowiązywanie umowy
14.1. Umowa zawarta na podstawie niniejszego Regulaminu wchodzi w życie
z dniem przyjęcia oferty jej zawarcia przez Partnera i jest zawarta na czas oznaczony, tj. 5 lat od dnia jej zawarcia.

15. Postanowienia Końcowe
15.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.