Warunki gwarancji jakości

§ 1. Towar sprzedawany jest dla celów związanych z działalnością gospodarczą Nabywcy. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady towaru jest wyłączona (Art. 558 ust. 1 Kodeksu Cywilnego).

§ 2. Dostawca – CSI S.A. – zwany dalej Gwarantem, zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie dostarczonych produktów jeżeli będą używane zgodnie z instrukcją obsługi oraz właściwie konserwowane.

§ 3. Gwarant udziela gwarancji jakości na sprawne działanie dostarczonych produktów w okresie

24 miesięcy od daty wystawienia dokumentu gwarancyjnego

§ 4. Gwarant zapewnia, że w przypadku zaistnienia w okresie gwarancji niesprawności w dostarczonych produktach – wynikłych wskutek wad montażowych lub przedwczesnego zużycia elementów – zostaną one usunięte bezpłatnie.

§ 5. Gwarancja jakości nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, uszkodzeń wynikłych z nieprawidłowej eksploatacji a w szczególności uszkodzeń wynikłych z przekroczenia dopuszczalnych zakresów napięć wejściowych, użytkowania poza dopuszczalnymi warunkami temperatury pracy, poziomu wilgotności, poziomu wibracji oraz uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym przechowywaniem, stosowaniem niezgodnie z przeznaczeniem i zdarzeniami losowymi. UWAGA !!! Unikanie w/w uszkodzeń zapewni długą i bezawaryjną pracę sprzętu i uchroni przed niepotrzebnymi wydatkami na naprawy nie objęte gwarancją.

§ 6. Produkty uszkodzone z winy klienta w czasie gwarancji są naprawiane w trybie pogwarancyjnym, po wcześniejszej akceptacji kosztów naprawy przez klienta (Nabywcę).

§ 7. Nabywca ma obowiązek niezwłocznie po otrzymaniu produktów zbadać ich jakość oraz poprawność funkcjonowania. Ewidentne wady Nabywca ma obowiązek zgłosić pisemnie Gwarantowi w ciągu jednego tygodnia od dnia otrzymania produktów.

§ 8. Przesłankami realizacji uprawnień gwarancyjnych przez Nabywcę są:

  1. 1. Dostarczenie niesprawnych produktów do siedziby Gwaranta. Zaleca się korzystanie z oryginalnego opakowania fabrycznego podczas transportu. W przypadku braku opakowania fabrycznego reklamowany towar musi być dostarczony do naprawy przez Nabywcę w sposób zapewniający bezpieczny transport. Koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem związanym z transportem ponosi Nabywca.
  2. 2. Dołączenie do zwracanych produktów dokumentu gwarancyjnego wraz z pisemnym opisem wady będącej przedmiotem reklamacji (wzór opisu uszkodzenia na odwrocie).

§ 9. Gwarant zastrzega sobie prawo zadecydowania o tym, czy produkty i ich komponenty, w których na skutek wad montażowych lub przedwczesnego zużycia wystąpiła wada, zostaną naprawione czy też wymienione. Wszystkie produkty i ich komponenty, które zostaną wymienione na nowe, stają się własnością Gwaranta.

§ 10. Gwarant zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia wad, jeżeli roszczenia gwarancyjne okażą się zasadne. W przypadku wymiany części lub całości sprzętu na nowy, okres gwarancji biegnie od nowa na wymienioną część.

§ 11. Uszkodzone produkty należy przesłać na swój koszt do serwisu Gwaranta. Adres do wysyłki: CSI S.A. ul. Sosnowiecka 89, Kraków.

§ 12. Gwarant nie odpowiada za szkody i straty powstałe w wyniku niemożności korzystania ze sprzętu będącego w naprawie.

§ 13. Produkty po upływie gwarancji można serwisować odpłatnie u Gwaranta po wcześniejszym kontakcie. Na naprawy pogwarancyjne (naprawiony podzespoły wymienione w protokole naprawy) udziela się 3 miesięce gwarancji od daty naprawy.

§ 14. W przypadku konieczności wymiany podzespołów, Gwarant zastrzega sobie prawo do wymiany uszkodzonego podzespołu na podzespół innej marki/producenta/typu o parametrach technicznych zbliżonych lub lepszych w stosunku do podzespołu uszkodzonego.

§ 15. Gwarant dochowuje największej staranności, nie może brać jednak odpowiedzialności za dane znajdujące się na dysku twardym czy innym nośniku danych w sprzęcie przyjętym do naprawy.

§ 16. Naklejka z numerem seryjnym (lub sticker CSI) jest integralną częścią zakupionego sprzętu. Jej zniszczenie, usunięcie, zalepienie lub inne działanie uniemożliwiające odczytanie tego numeru skutkuje utratą gwarancji.

§ 17. W przypadku napraw pogwarancyjnych i pozagwarancyjnych, Gwarant zastrzega sobie prawo do zmiany pierwotnej wyceny kosztu naprawy w przypadku gdy produkt nie wykaże symptomów naprawienia. Decyzja dotycząca akceptacji drugiej wyceny kosztu naprawy pozostanie po stronie klienta.

§ 18. Nabywca zobowiązuje się do usunięcia hasła BIOS-u oraz haseł logowania do systemu operacyjnego (lub udostępnienia haseł gwarantowi) przed wysyłką sprzętu komputerowego do serwisu.

Odbiór towaru oznacza bezwarunkową akceptację w/w warunków

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji umowy, przez okres trwania współpracy oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją umowy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO” obowiązujące od dnia 25 maja 2018 roku).
  2. Administratorem danych osobowych jest Gwarant, czyli CSI  spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie (adres siedziby: ul. Sosnowiecka 89, 31-345 Kraków); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000763119; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 6772371515, REGON 122668976, adres poczty elektronicznej:  oraz numer telefonu kontaktowego: 12 390 61 80. Wysokość kapitału zakładowego CSI S.A.: 249.667,00 zł, wysokość kapitału wpłaconego: 249.667,00 zł.
  3. Nabywcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Kupujący ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.
  4. W celu realizacji zawieranych Umów Sprzedaży/Dostawy i/lub Serwisowej może być konieczne korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, kurierzy, czy podmioty obsługujące płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania [powierzenie danych osobowych do przetwarzania na podstawie art. 28 ust. 3 RODO].
  5. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy sprzedaży/dostawy i/lub serwisowej oraz realizacji zamówień, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń. Gwarant może przechowywać dane przez dłuższy okres niż wskazany w poprzednim zdaniu wyłącznie, gdy wynika to z obowiązku nałożonego na Gwaranta przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, np. przepisy nakładające obowiązek przechowywania dokumentacji podatkowej przez określony czas.
  6. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.