Polityka zrównoważonego rozwoju

Strategia zrównoważonego rozwoju firmy CSI S.A. została oparta na dwóch podstawowych założeniach:

 1. zdefiniowanie podstawowych potrzeb pracowniczych i przeciwdziałaniu dyskryminacji.
 2. zaspokajanie aktualnych i przyszłych potrzeb rozwoju gospodarczego firmy nie pogorszy stanu środowiska i zasobów przyrodniczych.

Model zarządzania w firmie CSI S.A. wdrażającej strategie w polu zrównoważonego rozwoju zakłada odpowiednie i świadomie ukształtowane relacje pomiędzy, jego:

 1. wzrostem gospodarczym,
 2. dbałością o środowisko,
 3. wzrostem gospodarczym,
 4. dbałością o środowisko, oraz
 5. zaspokojeniem potrzeb społecznych zatrudnionych.
Polityka zróżnicowanego rozwoju CSI S.A.

Spółka podejmuje wszelkie działania mające na celu zachowanie należytej równowagi pomiędzy powyższymi obszarami. Ideą jest uzyskanie jak największego poziomu synergii działań związanych z uzyskaniem odpowiedniego rezultatu gospodarczego poprzez dbałość o środowisko oraz zapewnienie komfortu pracy. Wierzymy, że jednymi z ważniejszych komponentów sukcesu firmy, są takie obszary jak zadowolenie z wykonywanej pracy oraz przeświadczenie, iż podejmowane działania przyczyniają się do propagowania rozwiązań mających na celu ochronę środowiska naturalnego. Tylko w ten sposób możliwe jest długoletnie planowanie strategii biznesowych, które w pełni wykorzystują potencjał ludzki i zapewniają prawdziwe zaangażowanie pracowników realizujących poszczególne projekty. Jesteśmy firmą która zdecydowanie nie akceptuje i w swojej misji przeciwstawia się bezwzględnej maksymalizacji zysków, które są uzyskiwane kosztem zarówno środowiska naturalnego jak i kosztem społecznym zatrudnionych pracowników.

 

Firma CSI S.A. deklaruje, że w ramach polityki zrównoważonej rozwoju przestrzega następujących zasad postępowania:

 

 1. Przeciwdziałanie korupcji

Firma CSI S.A. deklaruje, że przestrzega wszystkich mających zastosowanie przepisów prawa i innych przepisów dotyczących korupcji i zabronionych praktyk biznesowych.

 

 1. Działania mające na celu zapewnienie bezpiecznego, zdrowego i przyjaznego miejsca pracy.

Firma CSI S.A. przestrzega wszystkich, mających zastosowanie przepisów i norm BHP, zapewniając bezpieczne, zdrowe i wygodne miejsce pracy.

Organizuje szkolenia  z ergonomii pracy ( np. „Zdrowy kręgosłup” ), szczegółowe instruktaże stanowiskowe, oceny ryzyka zawodowego, szkolenia z pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

Na terenie każdego biura wyznaczone są dwie osoby do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, przechodzą one odpowiednie szkolenia. W każdym biurze znajdują się przynajmniej dwie apteczki, których zawartość jest regularnie sprawdzana i uzupełniana.

Obok apteczek znajdują się instrukcje udzielania pierwszej pomocy oraz dane osób wyznaczonych do udzielania p/p.

W okresach nasilonych infekcji firma zapewnia środki dezynfekcji oraz maseczki i rękawice jednorazowe.

Komfort pracy podwyższają  wygodne, klimatyzowane, nowocześnie  wyposażone pomieszczenia, w których dostępne są dystrybutory z wodą źródlaną i  automatyczne ekspresy do kawy /herbaty.

Samochody firmowe używane przez pracowników są wyposażone w nowoczesne systemy bezpieczeństwa oraz przechodzą regularne  przeglądy w autoryzowanych serwisach.

Dla większości stanowisk umożliwiono  pracę zdalną. Brak konieczności dojazdu do biura nie tylko poprawia warunki zatrudnienia, ale również przyczynia się do zmniejszenia  emisji spalin  w naszym mieście.

CSI S.A. dba o dobre relacje między pracownikami, przyjazną atmosferę pracy organizując firmowe wyjazdy integracyjne, spotkania wigilijne, wyjścia działowe. Tradycją jest celebrowanie okrągłych rocznic zatrudnienia.
Pozwala to kreować pozytywne relacje pomiędzy pracownikami, a także na linii pracownicy-pracodawca. Stanowi atrakcyjne urozmaicenie pracy biurowej i sprzyja tworzeniu zwyczaju wzajemnej pomocy i motywacji.

 

Równe traktowanie w zatrudnieniu

W CSI S.A. przestrzega się przepisów o równym traktowaniu w zatrudnieniu.
Kandydaci do pracy oraz pracownicy są równo traktowani, bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, wyznanie, przekonania polityczne, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy.

Każdy z pracowników zostaje zapoznany z przepisami o równym traktowaniu
w zatrudnieniu, wyciąg z przepisów stanowi załącznik nr 1 do regulaminu pracy, oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem  pracy wpinane jest do akt osobowych pracownika.

 

 1. Standardy pracy

Firma CSI S.A. deklaruje, ze przestrzega wszystkich mających zastosowanie przepisy prawa i innych przepisów związanych ze standardami pracy i zatrudnieniem.

Dotyczy to zarobków, maksymalnej liczby godzin pracy, dni odpoczynku, wynagrodzeniem

Firma CSI S.A. nie angażuje się w zatrudnienie nieletnich, pracę przymusową.

Firma CSI S.A. deklaruje, że traktuje wszystkich pracowników sprawiedliwie, godnie, etycznie i z szacunkiem.

Pracownicy chronieni są przed prześladowaniem, molestowaniem, zastraszaniem oraz wszelkimi formami wykorzystywania i nękania – seksualnego, fizycznego i psychologicznego.

 

 1. Środowisko

Firma CSI S.A. przestrzega wszelkich mających zastosowanie przepisów prawa, innych przepisów i norm dotyczących środowiska.

 

CSI S.A. prowadzi działalność w zakresie ochrony środowiska poprzez:

 • monitorowanie i spełnienie wymagań przepisów prawnych, wymagań klientów oraz ustaleń wewnętrznych w zakresie ochrony środowiska
 • oszczędność energii elektrycznej, cieplnej i wody
 • minimalizację powstawania odpadów
 • edukację środowiskową pracowników
 • prowadzenie zewnętrznych kampanii edukacyjnych na rzecz ochrony środowiska
 • corocznym uczestnictwie w szkoleniach związanych z ochroną środowiska
 • współpracę z organizacjami odzysku w zakresie recyklingu wprowadzanych na rynek towarów
 • zmniejszane emisji gazów do środowiska poprzez unowocześnianie floty samochodowej i umożliwienie pracy zdalnej
 • segregację śmieci i odpadów biurowych, w tym tonerów i świetlówek
 • wywiązywanie się z zapewnienia odpowiednich poziomów recyklingu i odzysku wprowadzanej na rynek elektroniki, baterii i opakowań
 • postępowanie zgodnie z dyrektywami ROHS i REACH
 • monitoring substancji niebezpiecznych
 • ewidencję odpadów (w tym odpadów niebezpiecznych).