Polityka zrównoważonego rozwoju

Strategia zrównoważonego rozwoju firmy CSI S.A. została oparta na dwóch podstawowych założeniach:

 1. zdefiniowanie podstawowych potrzeb pracowniczych i przeciwdziałaniu dyskryminacji.
 2. zaspokajanie aktualnych i przyszłych potrzeb rozwoju gospodarczego firmy nie pogorszy stanu środowiska i zasobów przyrodniczych.

Model zarządzania w firmie CSI S.A. wdrażającej strategie w polu zrównoważonego rozwoju zakłada odpowiednie i świadomie ukształtowane relacje pomiędzy, jego:

 1. wzrostem gospodarczym,
 2. dbałością o środowisko,
 3. wzrostem gospodarczym,
 4. dbałością o środowisko, oraz
 5. zaspokojeniem potrzeb społecznych zatrudnionych.

Spółka podejmuje wszelkie działania mające na celu zachowanie należytej równowagi pomiędzy powyższymi obszarami. Ideą jest uzyskanie jak największego poziomu synergii działań związanych z uzyskaniem odpowiedniego rezultatu gospodarczego poprzez dbałość o środowisko oraz zapewnienie komfortu pracy. Wierzymy, że jednymi z ważniejszych komponentów sukcesu firmy, są takie obszary jak zadowolenie z wykonywanej pracy oraz przeświadczenie, iż podejmowane działania przyczyniają się do propagowania rozwiązań mających na celu ochronę środowiska naturalnego. Tylko w ten sposób możliwe jest długoletnie planowanie strategii biznesowych, które w pełni wykorzystują potencjał ludzki i zapewniają prawdziwe zaangażowanie pracowników realizujących poszczególne projekty. Jesteśmy firmą która zdecydowanie nie akceptuje i w swojej misji przeciwstawia się bezwzględnej maksymalizacji zysków, które są uzyskiwane kosztem zarówno środowiska naturalnego jak i kosztem społecznym zatrudnionych pracowników.

 

Firma CSI S.A. deklaruje, że w ramach polityki zrównoważonej rozwoju przestrzega następujących zasad postępowania:

 

 1. Przeciwdziałanie korupcji

Firma CSI S.A. deklaruje, że przestrzega wszystkich mających zastosowanie przepisów prawa i innych przepisów dotyczących korupcji i zabronionych praktyk biznesowych.

 

 1. Działania mające na celu zapewnienie bezpiecznego, zdrowego i przyjaznego miejsca pracy.

Firma CSI S.A. przestrzega wszystkich, mających zastosowanie przepisów i norm BHP, zapewniając bezpieczne, zdrowe i wygodne miejsce pracy.

Organizuje szkolenia  z ergonomii pracy ( np. „Zdrowy kręgosłup” ), szczegółowe instruktaże stanowiskowe, oceny ryzyka zawodowego, szkolenia z pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

Na terenie każdego biura wyznaczone są dwie osoby do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, przechodzą one odpowiednie szkolenia. W każdym biurze znajdują się przynajmniej dwie apteczki, których zawartość jest regularnie sprawdzana i uzupełniana.

Obok apteczek znajdują się instrukcje udzielania pierwszej pomocy oraz dane osób wyznaczonych do udzielania p/p.

W okresach nasilonych infekcji firma zapewnia środki dezynfekcji oraz maseczki i rękawice jednorazowe.

Komfort pracy podwyższają  wygodne, klimatyzowane, nowocześnie  wyposażone pomieszczenia, w których dostępne są dystrybutory z wodą źródlaną i  automatyczne ekspresy do kawy /herbaty.

Samochody firmowe używane przez pracowników są wyposażone w nowoczesne systemy bezpieczeństwa oraz przechodzą regularne  przeglądy w autoryzowanych serwisach.

Dla większości stanowisk umożliwiono  pracę zdalną. Brak konieczności dojazdu do biura nie tylko poprawia warunki zatrudnienia, ale również przyczynia się do zmniejszenia  emisji spalin  w naszym mieście.

CSI S.A. dba o dobre relacje między pracownikami, przyjazną atmosferę pracy organizując firmowe wyjazdy integracyjne, spotkania wigilijne, wyjścia działowe. Tradycją jest celebrowanie okrągłych rocznic zatrudnienia.
Pozwala to kreować pozytywne relacje pomiędzy pracownikami, a także na linii pracownicy-pracodawca. Stanowi atrakcyjne urozmaicenie pracy biurowej i sprzyja tworzeniu zwyczaju wzajemnej pomocy i motywacji.

 

Równe traktowanie w zatrudnieniu

W CSI S.A. przestrzega się przepisów o równym traktowaniu w zatrudnieniu.
Kandydaci do pracy oraz pracownicy są równo traktowani, bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, wyznanie, przekonania polityczne, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy.

Każdy z pracowników zostaje zapoznany z przepisami o równym traktowaniu
w zatrudnieniu, wyciąg z przepisów stanowi załącznik nr 1 do regulaminu pracy, oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem  pracy wpinane jest do akt osobowych pracownika.

 

 1. Standardy pracy

Firma CSI S.A. deklaruje, ze przestrzega wszystkich mających zastosowanie przepisy prawa i innych przepisów związanych ze standardami pracy i zatrudnieniem.

Dotyczy to zarobków, maksymalnej liczby godzin pracy, dni odpoczynku, wynagrodzeniem

Firma CSI S.A. nie angażuje się w zatrudnienie nieletnich, pracę przymusową.

Firma CSI S.A. deklaruje, że traktuje wszystkich pracowników sprawiedliwie, godnie, etycznie i z szacunkiem.

Pracownicy chronieni są przed prześladowaniem, molestowaniem, zastraszaniem oraz wszelkimi formami wykorzystywania i nękania – seksualnego, fizycznego i psychologicznego.

 

 1. Środowisko

Firma CSI S.A. przestrzega wszelkich mających zastosowanie przepisów prawa, innych przepisów i norm dotyczących środowiska.

 

CSI S.A. prowadzi działalność w zakresie ochrony środowiska poprzez:

 • monitorowanie i spełnienie wymagań przepisów prawnych, wymagań klientów oraz ustaleń wewnętrznych w zakresie ochrony środowiska
 • oszczędność energii elektrycznej, cieplnej i wody
 • minimalizację powstawania odpadów
 • edukację środowiskową pracowników
 • prowadzenie zewnętrznych kampanii edukacyjnych na rzecz ochrony środowiska
 • corocznym uczestnictwie w szkoleniach związanych z ochroną środowiska
 • współpracę z organizacjami odzysku w zakresie recyklingu wprowadzanych na rynek towarów
 • zmniejszane emisji gazów do środowiska poprzez unowocześnianie floty samochodowej i umożliwienie pracy zdalnej
 • segregację śmieci i odpadów biurowych, w tym tonerów i świetlówek
 • wywiązywanie się z zapewnienia odpowiednich poziomów recyklingu i odzysku wprowadzanej na rynek elektroniki, baterii i opakowań
 • postępowanie zgodnie z dyrektywami ROHS i REACH
 • monitoring substancji niebezpiecznych
 • ewidencję odpadów (w tym odpadów niebezpiecznych).