Naprawy pogwarancyjne

 1. Naprawie pogwarancyjnej podlegają produkty po upływie terminu gwarancji lub produkty uszkodzone z winy klienta podczas trwania gwarancji (np. uszkodzenia mechaniczne, przepięcia w sieci, nieautoryzowane przeróbki produktu).
 2. Uszkodzony Produkt należy dostarczyć do Serwisu na własny koszt po wcześniejszym kontakcie i uzyskaniu numeru RMA. Produkt ten należy całkowicie zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi, które mogą powstać podczas transportu.
 3. Po otrzymaniu Produktu, Serwis dokonuje diagnozy uszkodzenia. Przed przystąpieniem do naprawy, Serwis informuje klienta o całkowitym kosztorysie naprawy produktu.
 4. W przypadku naprawy pogwarancyjnej oraz pozagwarancyjnej (np. odstąpienie Gwaranta od realizacji gwarancji ze względu na uszkodzenie powstałe z winy Nabywcy) Nabywca ponosi koszty obsługi serwisowej w wysokości 200zł netto. Koszty te nie są uwzględniane w całkowitych kosztach naprawy tylko i wyłącznie wtedy, gdy próba naprawy może zostać przeprowadzona i Nabywca zaakceptuje przedstawione koszty naprawy.
 5. W przypadku zgody na naprawę – produkt jest naprawiany i odsyłany po wpłynięciu uzgodnionej kwoty na konto CSI.
 6. W przypadku rezygnacji z naprawy – reklamujący zostaje obciążany kosztami transportu oraz diagnozy.
 7. Uszkodzone części są utylizowane. Klient może zażyczyć sobie zwrot uszkodzonych części razem z naprawionym produktem. Jednak należy mieć na uwadze że w przypadku dużych gabarytów może to podnieść całkowite koszty transportu do klienta.
 8. Na naprawy pogwarancyjne (naprawiony podzespoły wymienione w protokole naprawy) udziela się 3 miesięce gwarancji od daty naprawy.
 9. Za wykonane usługi wystawiamy faktury VAT.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji umowy, przez okres trwania współpracy oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją umowy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO” obowiązujące od dnia 25 maja 2018 roku).
 2. Administratorem danych osobowych jest Gwarant, czyli CSI B. MARZEC, B. MARZEC, A. ZASUCHA SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Krakowie (adres siedziby: ul. Balicka 14B/53, 30-149 Kraków i adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 89, 31-345 Kraków); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000594609; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 6772371515, REGON 122668976, adres poczty elektronicznej:  oraz numer telefonu kontaktowego: 12 390 61 80.
 3. Nabywcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Kupujący ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.
 4. W celu realizacji zawieranych Umów Sprzedaży/Dostawy i/lub Serwisowej może być konieczne korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, kurierzy, czy podmioty obsługujące płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania [powierzenie danych osobowych do przetwarzania na podstawie art. 28 ust. 3 RODO].
 5. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy sprzedaży/dostawy i/lub serwisowej oraz realizacji zamówień, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń. Gwarant może przechowywać dane przez dłuższy okres niż wskazany w poprzednim zdaniu wyłącznie, gdy wynika to z obowiązku nałożonego na Gwaranta przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, np. przepisy nakładające obowiązek przechowywania dokumentacji podatkowej przez określony czas.
 6. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.